Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1: CLUBLID
Elke persoon die lidgeld of jaarlijkse bijdrage betaald is LID of CLUBLID van mountainbikeclub vzw MTB VORSELAAR ofwel CKP-BIKERS
Het clublid ontvangt bij de inschrijving in de club door het betalen van het lidgeld, het huishoudelijk reglement en verklaart zich door deze handeling akkoord met de inhoud en de geest onder de hierna volgende artikelen.
De club is aangesloten bij de VWB (=Vlaamse wielrijdersbond).
De leden kunnen steeds een kopie van de statuten aanvragen bij het bestuur.
Alle clubleden kunnen steeds met suggesties en voorstellen terecht bij het bestuur.
Deze worden besproken tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur.
Leden die hun bijdrage niet betalen binnen de voorziene termijn, worden geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 2: CLUBGELD
Om lid te worden en te blijven van MTB VORSELAAR dient een (kandidaat)lid zijn lidgeld te betalen voor 1 november van het jaar dat het toekomstige fietsseizoen vooraf gaat.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks betaald en geldt voor één volledig kalenderjaar ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december.
De jaarlijkse bijdrage is vastgelegd op 60 € en kan jaarlijks door de raad van bestuur aangepast worden volgens de statuten.
In deze bijdrage is benevens het lidmaatschap van MTB Vorselaar tevens het lidmaatschap bij de VWB inbegrepen.
Elk clublid ontvangt jaarlijks een lidkaart, die steeds meegebracht wordt bij elke clubactiviteit.
Vanaf een 2de lid van het zelfde adres bedraagt het lidgeld 30 €.
Niet-actieve maar wel steunende leden betalen een bijdrage van 20 €.

Artikel 3: CLUBKLEDIJ
Elke 3 jaar wordt er door de club nieuwe fietskledij aangeboden aan de actieve leden.
Men wordt (is) actief lid indien men het voorgaande jaar aan minimum 10 kalenderritten heeft deelgenomen
Voor het kledij pakket wordt een bedrag van 150 € gevraagd. Van dit bedrag kan men jaarlijks maximaal 50 € terugverdienen.
Voor deelname aan een tocht op de winterkalender van de club kan men 2,50€ terugverdienen, met een minimum van 10 ritten.
Iedereen kan zijn samenstelling van kledij individueel kiezen.
Naast de gewone clubkledij is het mogelijk om bijkomende kledij aan te schaffen.
De kostprijs wordt door het bestuur bepaald voor de actieve leden.
Nieuwe of niet-actieve leden betalen de aankoopprijs die door de club voor het betreffende artikel moet betalen.
Het door verkopen van clubkledij is verboden.
Voor alle clubactiviteiten is het dragen van de clubkledij verplicht.
In het belang van eenieder is het dragen van een valhelm verplicht.

Artikel 4:CLUBRITTEN
Vanuit het principe \”samen uit,samen thuis\” zal toegezien worden dat niemand achtergelaten wordt tenzij hij/zij daar uitdrukkelijk om verzocht heeft.
Men rijdt de toer op een aanvaardbare snelheid en is aangepast aan alle clubleden tot aan de bevoorrading.
Er wordt voor de bevoorrading niet gereden om de groep uit mekaar te rijden.
De wegcode wordt ten allen tijde gevolgd.

Artikel 5: CLUBACTIVITEIT
Jaarlijks wordt een MTB tocht ingericht. Van elk lid wordt verwacht dat hij tijdens deze organisatie zich zo veel mogelijk inzet en dit op zaterdag voor de bewegwijzering van het parcours en zondag tijdens de organisatie zelf.
De \”helpers\” worden beloond in functie van hun deelname aan deze activiteit.

Artikel 6: JAARLIJKSE VERGADERING
Alle leden zijn automatisch uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die elk jaar plaats vind op een nader te bepalen dag in januari.
De leden zullen van plaats en datum van deze vergadering minstens één maand op voorhand verwittigd worden.
Alle leden hebben daar 1 stem bij de verkiezing van de vrijgekomen bestuursfuncties.
Zij kunnen tevens punten aan de agenda van de bestuursvergadering toevoegen door een eenvoudig schrijven aan één van de bestuursleden.

Artikel 7: HUIDIGE BESTUURSLEDEN
Voorzitter Dirk Breugelmans
Secretaris Michael Wilkinson
Penningmeester Tom Suys